Henrik L. Bang
Direktør | Bygherreforeningen
Ph.d.| Industrial Economics and Strategy
M.Sc. | Civil Engineering / M.Sc. | Construction Management

Bygherrer skal drive den bæredygtige udvikling. Alene i Danmark står bygherrer for indkøb af trecifrede milliardbeløb til nybyggeri, renoverings- og anlægsarbejde, som samtidig er noget af det arbejde, der er mest klimabelastende. Deres beslutninger har en afgørende betydning for klodens fremtid, og derfor hviler der et særligt ansvar på dem i forhold til at drive en bæredygtig samfundsudvikling.

Ved at stille kvalificerede krav i forhold til bæredygtighed, kan landets bygherrer drive en positiv udvikling i hele sektoren, samtidig med at de langtidssikrer investeringer i forhold til stigende krav om bæredygtighed fra politikere og civilsamfund.

Derfor lancerede Bygherreforeningen i 2020 et manifest, der hjælper bygherrer med at udvikle arbejdet med FN’s verdensmål. Manifestet indeholder pejlemærker, der er en oversættelse af de enkelte verdensmål til bygherrens uni-vers og arbejde. Arbejdet med implementering fortsætter nu omkring koordineringsudvalget til den nationale strategi for bæredygtigt byggeri.
 

Harpa Bigisdottir
Professor | Head of The research group
Sustainability of Buildings
Ph.d. | M.Sc. Environmental Engineering

i har brugt 10 år på at lære at lave LCA, livscyklusvurderinger i byggeriet. Nu må vi ikke hvile på laurbærrene. Det vi gør i det næste årti er afgørende for, at vi kan knække kurven for klimabelastningen fra byggeriet.

Harpa Birgisdottir blev i 2021 udnævnt til professor ved BUILD. Hun har markeret sig stærkt både nationalt og internationalt indenfor forskning i bæredygtigt byggeri, herunder bygningers klimabelastning, metoder og beregninger i for-bindelse med LCA, samt cirkulær økonomi. Et arbejde, der blandt andet er meget vigtigt i forbindelse med den danske strategi for bæredygtigt byggeri, og et initiativ der også har vakt international interesse, særligt i EU-regi.
 
Harpa Birgisdottirs forskning indenfor bæredygtighed har sat et markant aftryk på den viden og de metoder, vi i dag anvender i Danmark. De bruges flittigt i hele byggebranchen når der arbejdes med bæredygtigt byggeri, herunder LCAbyg til beregning af materialernes miljøbelastning i et byggeri.


 

Christine Dalgaard
Civilingeniør | NIRAS
Civil and architectural engineering

Andreas Bøving
Civilingeniør | NIRAS
Civil and architectural engineering

Lars Dithmer
Bæredygtighedschef Per Aarsleff A/S

NIRAS arbejder målrettet og intenst med udvikling af software og metoder for at kunne honorere de nuværende og kommende klimakrav. De vil præsentere arbejdet med digitale tools og løsninger, der gør det muligt at håndtere de komplekse udfordringer, vi står overfor i forbindelse med den grønne omstilling.

Rasmus Falkenberg
CEO & Owner | Upcyckling Forum

Upcycling Forum er et netværk for virksomheder, der vil fremme en bæredygtig udvikling via et samarbejde på tværs. Netværket hjælper +280 medlemsvirksomheder med at kortlægge og anvende restmaterialer og produkter fra industri og byggeri, så de kan anvendes i upcycling løsninger med store CO2-besparelser til følge.  

Ved at samle produktionsvirksomheder, kreative virksomheder og handelsvirksomheder i et fælles forum, kan man synliggøre en masse uudnyttede ressourcer i form af rest- og overskudsmaterialer og dermed skabe unikke upcycling løsninger.

Rasmus Falkenberg vil give et indblik i hvordan Upcycling Forums software gør det let for virksomhederne at skabe et samlet overblik over restmaterialer, upcycling projekter og de CO2-reduktioner, der kan høstes ved at indtænke upcycling løsninger. Initiativer der både er ansvarlige, æstetiske, funktionelle og ikke mindst kommercielle, og som åbner op for nye indtjeningsmuligheder.

 

Som afslutning på konferencen BIM Climate 2022 inviterer vi til en paneldebat, hvor 3 skarpe profiler vil drøfte den nødvendige forandring med Niels Treldal som moderator. Panelet vil drøfte synergien mellem digitalisering og den grønne omstilling, og om de digitale processer kan give mere bæredygtigt byggeri, samtidig med at den arkitektoniske kvalitet øges. Panelet vil diskutere hvad markedet efterspørger og hvad det kræver af byggeriets aktører at gennemføre den digitale og bæredygtige omstilling. Panelet vil endvidere rejse spørgsmålet om hvad byggebranchens aktører hver især kan bidrage med til fælles grønne løsninger, og hvordan vi i fælleskab kan nedbryde de udfordringer, der ligger i den nødvendige forandring.

 

Niels Treldal
Digital Transformation Director | COWI
Doctor of Philosophy
M.Sc. Civil Engineering

Amdi Schjødt Worm
Chefspecialist | Arkitema
Civilingeniør M.Sc.

Lars Juel Thiis
Arkitekt MAA | Partner CUBO
Adj. professor | AAU
Ekstern lektor | Arkitektskolen I Aarhus

 

Søren Sti Andersen
Arkitekt MAA 
IKT & BIM rådgiver
Teknik & Miljø | Aarhus Kommune