DIGITAL BYGGESAGSBEHANDLING

27. OKTOBER 2011 | 16:00

Udgangspunktet er forretningsudvikling i forbindelse med Digital offentlig byggesagsbehandling og Udviklingsprojektet MDB er digitalisering af byggeriet og forhold til Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning, Bygherreforeningens strategi og Digital Offentlig

Byggesagsbehandling fra DOB til BIM samt den fælles offentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015, der netop er aftalt mellem staten, regionerne og kommunerne.

Et vigtigt element i den samlede vision for det digitale byggeri er at den nuværende prototype DOB, der er i brug i Aarhus, Vejle og 4 sjællandske kommuner, ultimo 2012 vil være videreudviklet til den landsdækkende løsning Min Digitale Byggesag (MDB) og endvidere er målet at fortsætte udviklingen således at der i 2015 vil være en landsdækkende løsning, der kan modtage ansøgninger baseret på BIM. Derfor er arbejdet i CUNECO, som blev præsenteret på et tidligere BIM-møde ligeledes af stor betydning især arbejdet med DBK.

Michael Larsen
Projektchef MAA/E MBA | Vejle Kommune

En stor tak til Projektchef Michael Larsen fra Vejle Kommune, Teknisk Forvaltning, Kommuneplan og Udvikling, som holdt et meget inspirerende og lærerigt indlæg for 32 medlemmer af BIM Klub Aarhus, der havde fundet vej til kantinen hos Arkitema.

Michael skitserede arbejdet med den overordnede fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011–2015 og fortalte indgående om udviklings-projektet DOB | Digital offentlig byggesagsbehandling og udviklingsprojektet MDB| Min digitale byggesag. Fra stadet i dag og de fremtidige digitale udviklingsperspektiver.

Den offentlige sektor er stillet overfor krav om store administrative besparelser i de kommende år og ved implementering af både DOB og MDB er der store besparelses- og effektiviserings muligheder i forbindelse med digital forvaltning.

I alt 6 kommuner har deltaget i udviklingsprojektet DOB, 4 sjællandske kommuner samt Vejle og Aarhus Kommune sammen med KL og Erhvervs- og Byggestyrelsen. MDB bliver afløseren for DOB og forventes implemementeret som en landsdækkende løsning for alle landets kommuner ultimo 2012.

Det bliver et digitalt paradigme skifte, der ligger i naturlig forlængelse af hele den digitale udviklingen, som også BIM er en del af. Derfor er det videre perspektiv også at MDB videreudvikles efter 2012, så den fremtidige byggesagsbehandling kan foregå ud fra BIM.

Michael fortalte hvordan DOB repræsenterer en stor brugermæssig forbedringer i måden hvorpå borgerne og rådgivere får fuld adgang til allerede kendte offentlige informationer i relation til en byggesag, fra samme brugerflade. Tilsvarende hvordan hele proceduren og processen omkring byggeansøgninger med den nye MDB løsning vil optimere og digitalisere hele denne ansøgningsproces.

Sagsbehandleren vil på sigt blive proceskonsulent, rådgiverne vil kunne yde langt bedre rådgivning, det er slut med papirbunkerne, og tilsammen vil der skabes merværdi også for bygherrerne.

Byggeansøgninger vil blive mindre fejlbehæftede. I dag er 70% af alle byggeansøgninger når de indsendes første gang, behæftet med fejl. De digitale byggeansøgninger vil bidrage væsentligt til at få en korte ansøgningsperiode, hvilket igen vil spare bygherren for udgifter.

Som nævnt bliver MDB allerede i efteråret 2012 en landsdækkende løsning og vil bliver et paradigme skifte i den digitale udvikling.

Det bliver spændende at følge denne digitale udvikling i de kommende år.

Eigil Nybo skriver:


Det bliver efter min mening først rigtigt spændende, når vi går over til en modelbaseret myndighedsbehandling, som Michael omtalte i forbindelse med det videre udviklings-arbejde. Jan Karlshøj har udarbejdet en rapport til EBST om objektorienteret myndigheds-behandling, og dette Notat vil snarest blive lagt ud på deres hjemmeside.
 Vil man vide lidt mere om baggrunden for udviklingsprojektet, kan det anbefales at læse ”Digitalisering af den kommunale byggesagsbehandling | Idekatalog” fra april 2005. Som der anføres i rapporten: …tilbyder ingen af de eksisterende byggesagsbehandlings-systemer fuld IT-understøttelse af arbejdsgangene i byggesagsbehandlingen.

Der er derfor behov for at udvikle og etablere et tidssvarende byggesagsbehand-lingssystem.
 Det er jo ganske interessant, idet man her erkender, at det er nødvendigt at se på processen. Hvis vi lægger nye teknologier ind over de ex. processer, får vi ikke den ønskede effekt. Det får vi kun, hvis vi indser, at nye værktøjer kræver helt nye processer, og et opgør med indgroede vaner.

Som Thomas L. Friedman skriver i “Jorden er flad”:

alene det at introducere en ny teknologi vil aldrig i sig selv betyde en produktivitets-forøgelse. De store produktivitets-opsving kommer nemlig kun, når en ny teknologi eller platform kombineres med nye måder at tænke på.


Det synes jeg måske, man har forsømt lidt her i de første faser, men jeg håber selvføl-gelig, at det vil indgå i arbejdet med en Modelbaseret Byggesagsbehandling. Det er vigtigt, at man erkender, og dermed tager afsæt i, at BIM Designprocessen på helt afgørende måder adskiller sig fra den nuværende proces, der bygger på analoge og ofte rigide beslutningsprocesser og projektfaser. Så det kunne være rigtig spændende hvis man har modet, og naturligvis opbakning, til at udarbejde en helt ny form for integreret byggesagsbehandling, hvor sagsbehandlerne er aktive medlemmer af designteamet på lige fod med de øvrige projekterende. Det fordrer naturligvis stor forståelse og indsigt i en proces, der til tider kan have karakter af kaos og anarki. Projektteamet træffer mange valg undervejs, valg som ikke altid er teknisk og sagligt begrundet, men som kan være et helt nødvendigt indspark i debatten og nødvendigt for at komme videre, selv om det kan betyde, at det fortsatte arbejde medfører nye erkendelser, som kan underkende de allerede trufne valg, og bestemt også bevæger projekt i en helt ny retning.
Så skal projektet Modelbaseret Byggesagsbehandling lykkedes, skal vi se og anderkende præmisserne for potentialet i BIM Designprocessen, og dermed at initiere en proces, der tager sit afsæt netop her.

Et lille citat fra bogen om Steve Jobs, der kræver at opstarttiden på en MAC skal være på under 10 sek.

 “Umuligt…”, siger programørerne.
 “Nødvendigt…”, siger Steve Jobs