BYGGEPLADSBESØG | DNU

25. AUGUST 2016 | 16:00

Interessen har været overvældende til BIM Aarhus netværks byggepladsbesøg på Havneholmen Ø3, med mere end 60 tilmeldte. Grundet travlhed på byggepladsen Havne-holmen Ø3, er det desværre ikke muligt at gennemføre byggepladsbesøget på Ø3, men besøget gennemføres med tilsvarende program, på DNU, en anden af  Aarhus' store byg-gepladser.

Her vil bygherrerepræsentant Simon Witt Pedersen og Mike Holch fra MTH byde velkommen og dele erfaringerne med brug af BIM i udførelsesfasen samt idriftsættelse, ligesom der bliver rundvisning på byggepladsen.

Både bygherre og entreprenør har høstet mange BIM erfaringer på byggepladsen DNU. Særligt de tekniske entrepriser er i rivende udvikling og derfor udfordrende for mange byggefolk. Tilsyn, mangelgennemgang og idriftsættelse gennemføres med ny teknologi. DNU har mange komplekse delprojekter med et utal af tværgående rammeudbud og bygherreleverancer. Der er mange historier og erfaringer at dele.

Simon Witt Pedersen
Bygherrerepræsentant | Projektleder | DNU

Mike Holch
Entreprenørrepræsentant | BIM Koordinator | MTH

3D Bygningsmodellen giver stor sikkerhed for konsistens i projektet, og derfor vil MTH gerne fremover arbejde med 3D. Det er et ubetinget krav til 3D modellen, at den er struktureret og konsekvent navngivet og klassificeret. Det vigtigste er, at klassifikationen er konsekvent og præcis, det ikke så vigtigt hvilket klassifikationssystem, der benyttes.

Det er vigtigt at få fastlagt ansvarsforholdet mellem parterne. Hvis der fx. mangler en målsætning, skal det være rådgiver, der målsætter det i modellen, selv om entreprenøren kunne gøre det, men det vil være ansvarspådragende.

Alle data skal indlægges i Driftsystemet, Man Manager, således at al viden om byggeriet ligger i Man Management. Det er derfor vigtigt at entydigheden i modellerne er helt klar, med en valid og konsekvent navngivning og klassifikation, der skaber den helt nødvendige sammenhæng mellem objekterne i 3D modellen og Bygningsdelskort til driftssystemet.

Driftsorganisationen skal lære at bruge modellerne. Der vil på ethvert tidspunkt være igangværende ombygninger, så et validt driftssystem og en opdateret 3D Bygningsmodel er helt afgørende for, at denne proces kan fungere optimalt.

Det har bygherren på DNU:

  • Rettighed
  • Kvalitet
  • Afklaring af slutprodukt
     

The 3D building model provides guaranteed consistency in the project, and this is the reason MTH would like to keep on working with 3D. It is an absolute requirement for the 3D model to be structured and consistently named and classified. As long as the classification is consistent and accurate, it’s not important which classification system is used.
It is important to define the responsibilities between the parties. If, for instance, there are missing dimensions, the consultant must place them in the model, even though the contractor could do it, but he would be liable for misconduct.

All data must be inserted in the operating system Man Manager. It is therefore important that the uniqueness of the models is very clear, with valid and consistent naming and classification. This is the essential link between the objects in the 3D model and Building Component Card for the operating system.

The operating organization must learn to use the models. There will always be ongoing renovations, so a valid operating system and an updated 3D building model are crucial for this process to function optimally.

Here is what the developer of DNU have:

  • Authority
  • Quality
  • Clarification of the final product.

MATERIALET MÅ KUN BRUGES OG KOPIERES MED TYDELIG KILDEHENVISNING:
Projektafdelingen | Aarhus Universitetshospital | Region Midt | Danmark