BIM PROCESSEN | WORKSHOP 1

Rasmus Bering | Projektdirektør  | SWECO

Ingeniørerne har en udfordring i at forstå at produktionen er centreret omkring modellerne. Det kan være en udfordring for dem at starte processen tidligere end de har tradition for, men ingeniørerne er nødt til at flytte sig. 

Ideelt set udvikler et BIM projekt sig i et iterativt forløb, hvor man i en loopagtig proces arbejder sig frem mod en endelig løsning. 

BIM fagsproget er unikt på hvert projekt, og alle projektdeltagere, skal hurtigt lære netop dette sprog. Gør man ikke det, kan det betyde, at man leverer for lidt eller for meget og i projektleders perspektiv er ingen af delene acceptable. Sproget er således en fælles evident projektbasis, som skal forstås på tværs af virksomheder og kulturer.

Jan Bundgaard | BIM Chefkoordinator  | C.F.MØLLER 

Leverancespecifikationer er vigtige. De skaber grundlaget for vores modellers detaljering og vore egenskabssæt på det enkelte projekt. Jeg vil argumentere for, at alle projekter er unika og vi derfor skal udarbejde disse specifikationer til det enkelte projekt.

Vi modellerer bygningsmodeller, men leverer tegninger både internt i forbindelse med projekteringen og eksternt i forbindelse med udførelsen. Det er uhensigtsmæssigt. Ud med PDF og ind med de intelligente tegninger. Dette vil give en mere kvalificeret projektering og et langt bedre materiale på pladsen.

 • Forstå leverancen på projektet.
 • Specifikationer bør være sagsspecifikke.
 • Del geometri og egenskaber op, og læg egenskaber i særskilte databaser
 • Opret og brug en BIM Procesmanual / BIM Execution Manual

Spørgsmålet om den låste den låste fagmodel blev taget op. Det kunne være optimalt og er et stort ønske for ingeniøren, men det virker umiddelbart utopisk for arkitekten, det kan betyde en uhensigtsmæssig udvikling af projektet, men måske kan man nedsætte udvekslingsfrekvensen i de første faser. Det er arkitektens opfattelse, at det er bygherren, der kan have svært ved at beslutte sig, hvilket kan betyde en fragmenteret projekteringsproces.
 

BIM PROCESSEN | WORKSHOP 1 : DK SUMMARY

OPSUMMERING FRA WORKSHOP

Efter de to fine indlæg, blev netværksdeltagere opdelt i små grupper og drøftede for-skellige dilemmaer relateret til dagens emne. Her en kort opsummering af synspunkter.

 • Forståelse og respekt for hinandens arbejde.
 • Plejer lever i bedste velgående.
 • En bedre projektopstart er meget vigtig og bør prioriteres af projektleder.
 • Skal egenskabssæt være universelle eller sagsspecifikke. 
 • Bedre kommunikationsplatform = kommunikerer ud til alle projektmedarbejdere.
 • Drøft den adfærdskodeks, der skal være retningsgivende for projekteringen.
 • Nødvendigt at følge op på Opstartsworkshop med jævnlige møder og kommunikation.
 • Samarbejdet i centrum.
 • Erfaringer fra fælleskontorer er meget positive og befordrende for samarbejdet.
 • Arbejde med ny teknologi på byggepladserne.
 • Bygherre skal også med. Fortæl de gode historier.
 • Bygherren ansætter en digital vagthund der stiller krav.
 • Vigtigt med sidemandsoplæring og vidensdeling.
 • Vi arbejder med BIM, fordi intet andet kan betale sig.
 • Kig indad på virksomhedens egne processer og måde at arbejde på.
 • Hvad får virksomheden af værdi ud af processen. Det er vigtigere en bygherrekrav.
 • Vi skal blive ved at udvikle processerne omkring BIM modellerne.
 • Vi skal bruge BIM fordi det giver mening på bundlinien og kvaliteten.
 • Og ikke kun fordi det kan lade sig gøre rent teknologisk. 

BIM PROCESSEN | WORKSHOP 1 : UK SUMMARY

Delivery specifications are important. They create the foundation of our models detailing and our property set on each project. I would argue that every project is unique and we therefore have to prepare these specifications for each project.

The engineers have a challenge in understanding that production is centered around the models. It can be a challenge for them to start the process earlier than they are used to, but the engineers have to move.

We model 3D Building Models, but delivers drawings internally when designing and externally for the construction. It is inappropriate. Out with PDF and in with the intelligent drawings. This will give a more qualified design and a much better material on the site.

 • Understand the delivery of the project.
 • Specifications should be case-specific.
 • Part geometry and properties up and load characteristics in separate databases
 • Creating and using a BIM Process Manual / BIM Execution Manual

BIM jargon is unique to each project, and all project participants must quickly learn this particular language. Failure to do so may mean that delivers too little or too much and the project manager's perspective is neither acceptable. The language is a common evident project basis to be understood across companies and cultures.