BIM OG MÆNGDER | PRÆSENTATIONER

MT Højgaard

VDC-seniorkonsulent Esben Hvelplund Kjærsgaard
BIM-koordinator Maria Thygesen

Når man arbejder med mængder i tilbudsfasen, er det vigtigt med en fælles tilgang, og i dag bruger MT Højgaard 3D modellen mere og mere i forbindelse med mængdeudtag. MTH tager udgangspunkt i de modeller de modtager fra rådgiverene, de checker kvaliteten af materialet og danner sig et overblik, en lang proces med både manuel kontrol, og kontrol af mængder udtaget fra modellen. MTH foretager således en omfattende KS-kontrol af den modtagne model, og hvis den ud fra MTH's kriterier har en høj kvalitet, bliver den frigivet til mængdeudtag. 

MTH laver afgørende vægt på at 3D modellen er opbygget men en klar og entydig struktur, klare aftaler om informationsniveau, og struktur gennem klassifikation af egenskaber. Dette krav kan ofte medføre at MTH må foretage en omklassifisering, der således er relateres mod internt MTH brug.

Mængder er et fundamentalt grundlag for tid, økonomi, KS, leverancer og arbejdsakkorder. MTH tager ofte mængder uf til UE'erne, og vedlægger en visualisering af mængdernes placering og relation tilstødende bygningsdele. Det har vist sig at være til stor værdi for UE'erne.

Verificeringsprocessen varer op til 4 uger, og implicerer mange partnere. Verificeringen foretages med udgangspunkt i originalmodellen, men ikke i en IFC-model. MTH oplever det problematisk at modellen ikke alene er opbygget af objekter, men også linier, der ikke indgår i udtag fra modellen.

Endelig påpeger MTH, at det er vigtigt med klare aftaler om opretning af 3D modellen efter verificering og KS af modellen.

3dbyggeri Danmark ApS
Adm. direktør Tore Hvidegaard

Mængdeudbud fordi bygherren siger det. Det betyder et entydigt beregningsgrundlag, hvor kun een part måler op, og man forventer en højere transperans i byggeriet, men ikke nødvendigvis en billigere pris. I DK er der ingen gængs praktisk for udbud med mængder, ny ydelse for rådgiverne, alt er nyt for alle, og der mangler kvalifikationer i branchen. Trods det, er der endnu ikke endnu faldet dom omkring uenighed om forskel/mangler i mængder fra udbud til realisering.

Vejledning om mængdeudtag udgives snarest, den indeholder praktiske tiltag, samt beskriver forhold omkring proces og samarbejde i forbindelse med mængdeudtag fra 3D Modellen.

BIM7AA
Konstuktør | IKT Ansvarlig Auduun Reynisson  
Chef for ITC Management Peter Hyttel

 

BIM AND QUANTITIES | UK SUMMARY

When working with quantities in the offer phase, it is important to have a common approach, and today, the MTH use 3D model more and more in connection with volume withdrawals. MTH work is based on the models they receive from the advisors, they conduct a comprehensive KS control of the model received. MTH attaches crucial importance to the 3D model being built but a clear and unambiguous structure, clear agreements on information level, and structure through the classification of properties. Finally, MTH points out, that it is very important to have clear agreements on the alignment of the 3D model after verification and KS of the model.

In DK there is no common practice for supply of quantities, it is a new benefit for the advisors, everything is new to everyone and there is a lack of qualifications in the industry. There is an expectation of a unique calculation basis, where only one party measures up, and one could expects a higher degree of transparency in construction, but not necessarily a cheaper price. The volume withdrawal instructions are published shortly, it contains practical measures, as well as details of process and collaboration related to volume withdrawals from the 3D Model.