LECTURE | BYGGEPLADSBESØG

25. AUGUST 2016 | 16:00

Marianne Friis bød velkommen og takkede bygherrerepræsentant Simon Witt, for at BIM Aarhus måtte komme og høre om et af Danmarks største byggeprojekter. Simon Witt gav først en kort orientering ved den store model af hospitalsområdet, med en nybyggeri på 250.000 m2, og et eksisterende byggeri på 160.000 m2, hvor 30.000 m2 ombygges til anden funktion. Virkelig imponerende tal.

Simon Witt gennemgik derefter projektets historik, DNU’s hoveddisponering, og herunder nye tanker om patientbehandling, både modtagelse, kommunikation, behandling  og ophold. DNU er et byggeri i op til 8 etager, med forskning og teknik på de nederste etager, behandling på etage 2 og 3, og med sengeafsnit på de øvrige etager. De årlige driftsudgifter beløber sig til 6,4 mia./år, og den stadige udvikling på området betyder, at der nødvendigvis må  ske en løbende ombygning og tilpasning til nye behandlingsformer.

Efter Simon Witts’ fine gennemgang, fortalte Mike fra MTH om projektet set fra entreprenørens side. Mike er uddannet bygningskonstruktør, og har arbejdet på DNU siden 2010. Byggeriet er opdelt i to hovedsnit Nord og Syd, projektmaterialet bygger på BIM modeller, som MTH især på byggefelt N2, har brugt som grundlag for det videre arbejde frem mod produktions- og udførelsesgrundlag. MTH har benyttet flere digitale værktøjer i det videre modelarbejde, og har på grundlag heraf fået rigtig mange erfaringer om hvilke metoder og digitale værktøjer, der virker, og hvilke der ikke gør. Grundlaget for det digitale samarbejde var IKT dokumenter: Krav og Retningslinjer og Teknisk Kommunikationsspecifikation, som løbende gennem byggeriet er opdateret på baggrund af indhentede erfaringer fra alle parter.  Bygherrens IKT materiale er offentligt tilgængeligt.

LOD | Level of Level of Development

Rådgiverne har udarbejdet et projektmateriale med LOD 300/350, der så skal løftes til LOD 500/600 som grundlag for produktion. MTH havde fået udført LOD 600 på armeringsnet, arbejdet var udført af MTH’s afdeling i Vietnam, men på grund af kommu-nikationsproblemer og manglende forventningsafstemning, kunne MTH ikke bruge resultatet.

Klassifikation

Klassifikationen er altafgørende for entreprenøren til at skabe oversigt, man har benyttet TIDA, og det har alle parter være meget glade for. Uanset system er det vigtigt at bygningsdelene er klassificeret konsekvent og korrekt, så der kan skabes sammenhæng mellem 3D objekterne og Bygningsdelskort, hvor 3D objekterne principielt indeholder grafiske informationer og Bygningsdelskortene indeholder Egenskabsdata.

3D Modellen på byggepladsen

Håndværkerne har benyttet 3D modellen, det har taget meget lang tid at få ændret indgroede rutiner og vaner, men gennem et langt sejt træk, er man nu ved at gå fra 2D tegninger til 3D modellen. Så nu ses der også Ipad på byggepladsen. MTH’s system giver mulighed for en stram styring og en hurtig opdatering af revisioner, som nu kan kommunikeres hurtigt ud til håndværkerne på byggepladsen.

Kollisionskontrol

Kollisionskontrollen, som MTH har benyttet rigtig meget, giver kun værdi hvis alle parter bliver enige om et regelsæt, der betyder at kollisionerne bliver prioriteret til det der giver værdi. Det giver ingen værdi at modtage 1000 kollisioner, ligesom der ikke er noget som hedder 0 kollisioner. Så derfor et klart regelsæt, som alle er enige om.

Model- og Tegningsrevision

MTH benytter BlueBeam  Revu 2D, et godt program hvor entreprenøren kan sammenligne dokumenter og revisioner. MTH udarbejder endvidere revisionsrapporter i Excel over alle ændringer i projektet, så man derved får et overblik i relation til det samlede  projekt. Denne metode giver et meget fint visuelt overblik over revisionernes indplacering i relation til udførelsestidsplanen.

Mængder

I starten af projektet brugte MTH meget tid på udtræk af mængder, men nu kører det meget bedre, fordi rådgiverne har været dygtige til at klassificere alle objekterne. Det betyder mindre manuelt arbejder, bedre økonomistyring,  visuel forståelse og en struktureret håndtering af alle data. Der arbejdes meget med kontrol af mængder, som også er erfaringsmængder, som der gøres meget ud, da de bruges som grundlag for fremtidige tilbud. Mængderne er kun til egenproduktion, ikke til UE'erne. MTH validerer mængderne med bygherren, ligesom UE'erne validerer mængderne med MTH.

4D

4D visualiseringer er med stor værdi brugt til sikkerhed og byggetakt. Kranplacering er meget vigtigt for alle, og på baggrund af 3D modellen er der udarbejdet video sekvenser som alle , og specielt entreprenøren  har været meget glade for. Endvidere er data brugt til visualisering af byggeriets arbejdsplan med fokus på de mest kritiske tidspunkter i tidsplanen, et positivt værktøj til at kommunikere med bygherren, om tidsplanen er realistisk.

Rundvisning

Efter de to meget fine præsentationer viste Simon Witt rundt på DNU, herunder Modtagelse, Skadestue, Operationsstuer, Ambulanceadgang, og hvordan hele patientbehandlingen er nytænkt på DNU. Tak fra BIM Aarhus til Simon og Mike for et meget fint og videns-delende arrangement på DNU.

0 kommentar(er)

KOMMENTAR